PROJEKT

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti aktívneho starnutia

Projekt „Aktívne starnutie – zlepšenie kvality života seniorov na Slovensku a v Maďarsku“ (číslo projektu: SKHU 1902 / 4.1 / 101) financovaný z Programu spolupráce Interreg VA Slovensko-Maďarsko prináša inovatívny prístup zameraný predovšetkým na zvyšovanie kvality života seniorov prostredníctvom cvičenia a socializácie. Projekt vychádza z predchádzajúcich výskokov, ktoré dokazujú, že integrácia fyzickej a duševnej aktivity do života seniorov má kľúčový vplyv na ich zdravie, kvalitu života a úroveň sociálnej inklúzie v maďarsko-slovenskom prihraničnom regióne.

Aj pre Košickú a Boršodsko-abovsko-zemplínsku župu platí, že ich obyvateľstvo starne, čo predstavuje  výzvu pre zdravotnícky systém. Aktivity a programové prvky realizované v projekte reagujú na tento problém, pretože ich realizáciou sa zvyšujú kľúčové stránky života ľudí žijúcich v tomto cieľovom území, čo môže priniesť výrazné pozitívne sociálne zmeny a tiež znížiť zaťaženie systému zdravotnej starostlivosti.

aktív időskor központ - szívességbank
aktív időskor központ - társalgó

V rámci projektu sa budú realizovať tieto aktivity:

  • Komunita

„Centrum aktívneho starnutia“ bude zriadené v dvoch kľúčových mestách, v Košiciach a v Miškolci, kde sa budú organizovať rôzne vzdelávacie, zdravotné a športové programy. Aktívna účasť na programoch celoživotného vzdelávania a športu významne prispieva k vytváraniu kultúry aktívneho starnutia.

„Centrum aktívneho starnutia“ v Miškolci riadi BORA 94, Rozvojová agentúra Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy,  v spolupráci s Reformovaným cirkevným obvodom Tiszáninnen v Diakonicko centre v Miškolci (Miskolc, ulica Palóczy László číslo 8)

Potreby seniorov boli identifikované na základe dotazníkového prieskumu realizovaného v Miškolci a čiastočne v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe. Program a ponuka služieb centra boli navrhnuté na základe výsledkov výskumu.

  • Online platforma

Na stránke aktivsenior.eu bude k dispozícii množstvo služieb pre seniorov. Platforma je založená na systéme, ktorý zainteresovaným stranám poskytuje ľahko dostupné, hodnotné a užitočné informácie o dostupných programoch. Jeho súčasťou je aj „Banka Láskavosti“, prostredníctvom ktorej môžu seniori z oboch krajov ponúknuť svoju pomoc komunite alebo akejkoľvek organizácii na dobrovoľnom princípe. K dispozícii budú organizácie (inštitúcie, mimovládne organizácie, podniky), ktoré chcú zamestnať seniorov. Seniori, ktorí ponúkajú dobrovoľnú pomoc, zostávajú aktívnymi, cítia sa užitoční a dokonca sa začleňujú k novým komunitám.

  • Dobrovoľnícke dni

Cezhraničné dobrovoľnícke dni organizované v rámci projektu prinášajú popri „Banke Láskavosti“, priestor pre aktívnu účasť ľudí nad 60 rokov. Na dobrovoľníckych dňoch organizovaných na Slovensku sa môžu 4-krát zúčastniť 20 obyvatelia Miškolca.

CENTRUM AKTÍVNEHO STARNUTIA V KOŠICIACH
aktív időskor központ - sport programok
  • Podpora expertov

V Miškolci budú prijatí špecialisti, ktorí sa zaviažu, že počas obdobia udržateľnosti  dobrovoľne poskytnú jednu prednášku, školenie a sedenie pre cieľovú skupinu a počas ročného obdobia projektu sa budú podieľať na implementácii prvkov programu. Budú vybraný odborníci pre oblasť zdravotníctva, prevencie kriminality, práva a spoločenského života. Okrem toho, bude na Slovensku zostavená spoločná databáza dobrovoľných expertov (SKHU Ambassadors) na špecifické témy (zdravý životný štýl, právne poradenstvo, finančné poradenstvo, bezpečnosť atď.).

  • Workshopy na výmenu skúseností

Okrem služieb poskytovaných priamo seniorom sa projekt snaží prinášať aj nové odpovede a riešenia na otázky a problémy spojené so starnutím obyvateľstva, ktoré pomôžu udržať aktívny život ľudí nad 60 rokov a zvýšiť počet rokov prežitých v zdraví. Aby to podporila, BORA 94 Nonprofit Ltd. organizuje cezhraničný workshop v Miškolci, na ktorom sa zúčastňujú maďarskí a slovenskí odborníci pôsobiaci v oblasti starostlivosti o starších ľudí, aby si vymenili skúsenosti.

Partneri projektu

Hlavný prijímateľ: Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia (SK)  viacarpatia.eu Partner projektu: BORA 94, Rozvojová agentúra Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy (HU) www.bora94.hu Inštitucionálna spolupráca a výmena skúseností medzi partnermi projektu SKHU Ambassadors pomôže zabezpečiť dlhodobú efektivitu realizovaných aktivít a využitie výsledkov projektu.
Obdobie realizácie:
  1. apríl 2021 – 31. júl 2022
Celkový rozpočet projektu: 195.942 EUR
Výška získanej podpory z ERDF: 166.550,7 EUR
Celkový rozpočet BORA 94: 94.732 EUR
Výška podpory z ERDF pre BORA 94: 80.522 EUR
Celkový rozpočet EZÚS Via Carpatia: 101.210 EUR
Výška podpory z ERDF pre EZÚS Via Carpatia: 86.028,50 EUR
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.