ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlappal kapcsolatos adatkezelésekről

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése:                   BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített megnevezése:    BORA 94 Nonprofit Kft. 

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                  Cg. 05 09 017021

Adatkezelő adószáma:                                 22248848-2-05

Adatkezelő székhelye:                                3525 Miskolc, Városház tér 1.

Telephely (iroda):                                         3530 Miskolc, Hunyadi u. 3.

Adatkezelő e-elérhetősége:                      bora94@mfu.hu

Adatkezelő képviselője:                             Lenártek András

Képviselő elérhetősége:                              lenartek.andras@mfu.hu

Adatvédelmi tisztviselő:                             Tisza Orsolya

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: tisza.orsolya@mfu.hu

A Társaság üzemelteti az aktivsenior.eu weboldalt. A weboldal és a weboldalon megjelenő programok az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által finanszírozott, SKHU/1902/4.1/101 számú „Aktív időskor – A szlovák- magyar időskorúak életminőségének javítása határmenti nagykövetek segítségével” című projekt keretein belül valósul meg.

hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:                 

A honlapon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás során meg kell adni nevet és e-mail címet. A hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő e-mailes elérhetőségén tájékoztassa programjairól, rendezvényeiről. A hírlevélről leiratkozni a vincze.henrietta@mfu.hu e-mail címen, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek címzett e-mailben, valamint a hírlevelek végén található link segítségével lehet.

Az adatkezelés célja:

Hírlevélre történő feliratkozás, az Adatkezelő rendezvényeiről, programjairól történő tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaság, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a program fenntartási időszakának végéig, vagyis 2027. július 31-ig kezeljük.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

„SZÍVESSÉGBANKKAL” kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:                 

Az Adatkezelő a honlapon „Szívességbankot” üzemeltet. A „Szívességbank” a kapcsolat űrlap kitöltésével használható. Az űrlap kitöltés során szükséges megadni a nevet, e-mail címet, telefonszámot. A regisztráció megerősítése a megadott e-mail címre küldött linken keresztül történik.

Az adatkezelés célja:

„Szívességbank” működtetése.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaság, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a program elszámolási időszakának végéig vagyis 2027. július 31-ig kezeljük

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

“szívességbank” működésének folyamata és adatkezelése

Az adatkezelés folyamatának leírása:                 

A honlapon a felhasználók igénybe vehetik a „Szívességbank” funkciót. Felajánlást tenni kizárólag az űrlap kitöltésével lehetséges. A funkció használata során a felhasználók felajánlásokat tehetnek mások számára, valamint a más által felkínált felajánlások esetén felvehetik a kapcsolatot a felajánlóval. A kapcsolatfelvétel regisztráció nélkül is igénybe vehető.

A honlapon kizárólag a felajánlás vagy kérés látható, a kapcsolatfelvétel gomra kattintva üzenet írható a felajánlónak vagy a segítséget kérőnek, aki a kapcsolatfelvétel során maga adhatja meg saját elérhetőségeit az érdeklődőnek. Adatkezelő személyes adatot nem ad át, nem továbbít harmadik félnek.

Az adatkezelés célja:

„Szívességbank” használata

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, a felajánlás szövegében a felhasználó által megadott adat

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaság, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (a regisztráció törléséig), ennek hiányában az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a program elszámolási időszakának végéig vagyis 2027. július 31-ig kezeljük

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

***

A Társasággondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Társaság az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Társaságunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Társaságunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot.

Jelen tájékoztató és folyamatleírást a Társaság 2022. január 1. napján tette közzé. A közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.